• Department of Comprehensive Research in History of Science and Technology
  • Update Time: 2023-05-20


Chief: Yao Dazhi 

Members: Fang Yibing, Gao Lu, Guan Xiaowu, Guo Jinhai, Huang Xing, Li Runhu, Liu Liang, Wang Yanyu, Yao Licheng, Zhang Zhihui