• Mentors
Update Time: 2018-03-09

Ph.D/M.Sc. Supervisors (15 professors  )

FANG Yibing*,  FANG Zaiqing*,  GUAN Xiaowu*,  GUO Jinhai*,  HAN Qi*,  HAN Yi*,    LIU Yidong*,    LUO Guihuan*,    

SU Rongyu*,   TIAN Miao,   XU Fengxian,    ZENG Xiongsheng,   ZHANG Baichun   ZHANG Jiuchen*,   ZOU Dahai*. 

M.Sc. Supervisors (16 professors  / 7 associate professors )

CHEN Xiaoshan,  CHEN Yue,  FANG Yibing,  FANG Zaiqing,  GAO Lu*,  GUAN Xiaowu,  GUO Jinhai*,  HAN Qi*, 

HAN Yi*,  LIU Yidong*,  LUO Guihuan,  SU Rongyu*,  SUN Chengsheng*,  SUN Lie*,  TIAN Miao,  XU Fengxian,

YAO Dazhi*,  ZENG Xiongsheng,  ZHANG Baichun*,     ZHANG Jiuchen*,   ZHANG Zhihui*,  ZHOU Wenli*,  ZOU Dahai*.  

 

 

 

*Those supervisers marked with an asterisk plan to enroll new students in 2018