• Mentors
Update Time: 2014-02-26

Ph.D/M.Sc. Supervisors (20 professors  )

FANG Zaiqing*,   HAN Jianping*,   HAN Qi*,   HAO Liuxiang*,   HU Weijia* ,   LIU Yidong*,    LUO Guihuan ,    

SU Rongyu*,   SUN Xiaochun*,  TIAN Miao,   WANG Qianjin*,   WANG Yangzong*,    XU Fengxian,  

YUAN Jiangyang*,   ZENG Xiongsheng,   ZHANG Baichun*,   ZHANG Li*,     ZHANG Jiuchen*,   ZOU Dahai*. 

M.Sc. Supervisors (7 associate professors )

HUANG Rongguang,    HAN Yi*,    LU Dalong*,    NING Xiaoyu*,    YANG Lifan,   GUAN Xiaowu*,    GUO Jinhai*. 

 

 

 

 

*Those supervisers marked with an asterisk plan to enroll new students in 2014