Location: Home>Staff> Scholars
  • ZOU Dahai

 

Name: ZOU Dahai

Professor

Residence: Beijing, 1991– now

Departments and research group: Department of History of Science and Technology in Pre-Modern China (Pre-Modern Department)

 

Education

 

Department of Mathematics, Xiangtan University, Bachelor, 1984 -1988

Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, Master of Science, 1991-1994

 

Employment History

 

1994- , Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences.

2006- , research professor

2000-2005, associate research professor

1995-2000, assistant research professor

1994-1995, trainee researcher

 

Research Interest/Areas

 

The history of traditional science in China, especially that of the early period. My main research topics include: history of mathematics in early China, ideas of infinite in traditional China, concepts of mechanical knowledge in traditional Chinese literatures, scientific thought of Mohist and Logician Schools, and history of history of mathematics in China.

 

Selected Publications

 

A. Books

1. Zhongguo shuxue de xingqi yu xianqin shuxue [Mathematics of China in Pre-Qin Period], Shijiazhuang: Hebei kexue jishu chubanshe, 2001. 520pp.

2. Zhongguo jinxiandai kexue jishu shi lunzhu mulu [Catalogue of Treatises and Books on the History of Science and Technology in Modern China] (3 volumes), Edited by ZOU Dahai (Chief Editor), LI Yingxin, WU Peiqing, ZHU Jing, JIANG Lirong, and DUAN Yaoyong, Ji’nan: Shandong jiaoyu chubanshe, 2006. 1167pp.

 

B. Articles

1. “Liu Hui de wuxian sixiang jiqi jieshi [LIU Hui’s ideas of infinity and their explanations]”, in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol.14, No.1 (1995), pp.12-21.

2. “Dui yitiao sheji wuqiongda de mojing tiaowen de kaoshi [A critical explanation of an article in Mojing concerning the concept of infinity]”, Zhongguo keji shiliao [China Historical Materials of Science and Technology], Vol.16, No.4 (1995), pp.70-76.

3. “Mojing zhong de wuxian sixiang [The ideas of infinity in the Mohist Canons]”, in Ke shi xin chuan: Qingzhu DU Shiran xiansheng congshi kexueshi yanjiu 40 zhounian xueshu lunwenji, Shenyang: Liaoning jiaoyu chubanshe, 1997, pp.18-27.

4. “Mingjia de wuxian sixiang [The ideas of infinity of Logician School]”, in Diqijie guoji zhongguo kexueshi huiyi wenji [Proceedings of 7th International Conference on the History of Science in China], Zhengzhou: Daxiang chubanshe, 1999, pp.30-35.

5. “Xianqin shiqi shikong wuxian sixiang de ruogan yanjiu [A study on a few aspects of the ideas about infinite space and time in Pre-Qin Period]”, in Ziran bianzhengfa tongxue [Journal of Dialectics of Nature], Vol.22, No.1 (2000), pp. 69-74, 90.

6. “Mojing ‘ci’ gainian yu bukefenliang [The concept ‘ci’ in Mohist Canons and the ideas of indivisible]’, in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol.19, No.3 (1995), pp.222-233.

7. “Mojia mingjia de bukefenliang sixiang yu yundong guan [Ideas of indivisible and motion among Mohist and Logician Schools]”, in Hanxue yanjiu [Chinese Studies], Vol.19, No.1 (2001), pp.47-75.

8. “Li Yan yu zhongguo gudai yuanzhoulü [Li Yan’s letters to Yan Dunjie and the π in the history of ancient Chinese mathematics]”, in Zhongguo keji shiliao [China Historical Materials of Science and Technology], Vol.22, No.2 (2001), pp.99-108.

9. “Chutu suanshu shu chutan [A preliminary research on the unearthed mathematics book Suanshu Shu]”, in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol.20, No.3 (2001), pp.193-205.

10. “Lǜelun Li Yan de zhongsuan shi yanjiu [A preliminary research on Li Yan’s study of the history of mathematics in China]”, in Zhongguo keji shiliao [China Historical Materials of Science and Technology], Vol.23, No.2 (2002), pp.149-165.

11. “Cong suanshu shu he qinjian kan shanggu liangmi de bilü [The ratios of several kinds of grains in ancient China: A research based on Suanshu Shu and bamboo strips of Qin]”, in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol. 22, No.4 (2003), pp.318-328.

Reprinted in Zhongguo keji dianji yanjiu——Disanjie zhongguo keji dianji guoji huiyi lunwenji [Studies on Ancient Chinese Scientific and Technical Texts: Proceedings of the 3rd ISACBRST], Zhengzhou: Daxiang chubanshe, 2006, pp.47-57.

12. “Cong xianqin wenxian he suanshu shu kan churu xiangbu yuanli de zaoqi yingyong [The application of Out-in Complementary Principle in the early times: A new research based on the documents of Pre-Qin Period and the unearthed book Suanshu Shu]”, Zhongguo wenhua yanjiu [Chinese Culture Research], 2004, Winter Edition, pp.52-60.

13. “Cong suanshu shu yu jiuzhang suanshu de guanxi kan suanfa shi shuxue wenxian zai shanggu shidai de liuchuan [The spread of literatures on algorithmic-pattern mathematics in early ancient China: A research based on the investigation of the relation between the Suanshu Shu and the Nine Chapters on Mathematical Procedures]”, Gannan shifan xueyuan xuebao [Journal of Gannan Teachers’ College], Vol.25, No.6, (2004), pp.6-10.

14. “Shuihudi qinjian yu xianqin shuxue [Shuihudi’s bamboo strips of Qin Dynasty and mathematics in Pre-Qin Period]”Chinese Edition, in Kaogu [Archaeology], 2005, No.6, pp.57-65.

15. “The Concept of Force (li) in Early China”, in Preprint 313 of Max-Planck Institute for the History of Science, 2006, pp.11-35.

16. “Cong suanshu shu yingbuzu wenti kan shanggu shidai de yingbuzu fangfa [The method of excess and deficiency in early China: An investigation on the basis of the problems of excess and deficiency in the Suanshu Shu]”,in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol.26, No.3 (2007), pp.312-323.

17. “Chutu jiandu yu zhongguo zaoqi shuxueshi [The unearthed bamboo and wooden strips and the history of mathematics in early China]”, in Renwen yu shehui [Journal of Humanities and Social Sciences], Vol.2, No.2 (June 2008), pp.71-98.

18. “Guanyu suanshu shu, qinlü he shanggu liangmi jiliang danwei de jige wenti [Several questions on the Suanshu Shu, Qin’s laws and the units of foodstuffs in ancient China] ”, Neimenggu shifan daxue xuebao (Ziran kexue hanwen ban) [Journal of Inner Mongolia Normal University (Natural Science Edition)], Vol.38, No.5 (Sept. 2009). pp.508-515.

19. “Zhonggu suanshu zhong de tiandi mianji suanfa yu tudi zhidu——Yi wucao suanjing ‘tiancao’ juan wei zhongxin de kaocha [Methods of area calculation in the mathematical books and the land system of Mid-Ancient China—An Investigation Focused on the chapter “Field Section” of the Computational Canon of the Five Administrative Sections]” (written in cooperation with CHEN Wei), in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol.28, No.4 (Oct. 2009), pp.426-436.

20.“Cong chutu zhujian kan zhongguo zaoqi weishu suanti jiqi shehui beijing [The problems concerning weishu and their social context in early China: A research based on the unearthed bamboo strips], in Hunan daxue xuebao (Shehui kexue ban) [Journal of Hunan University (Social Sciences Edition)], Vol.24, No.4 (Jul. 2010), pp.5-10.

21. “Cong mozi kan xianqin shiqi de jihe zhishi [Geometrical knowledge of Pre-Qin Period: A view based on the study of Mo Zi], in Ziran kexueshi yanjiu [Studies in the History of Natural Sciences], Vol.29, No.3 (Jul. 2010), pp.293-312.

22. “Cong chutu wenxian kan shanggu yishi zhidu yu zhengfushu gainian [The medical system and the concepts of positive and negative numbers in early China: A research based on the unearthed documents]”, in Zhongguo lishi wenwu [Journal of National Museum of China], 2010, No.5, pp.69-76.

23. “Cong chutu jiandu kan zhongguo zaoqi de zhengfushu gainian [The concepts of positive and negative numbers in early China: A research based on the unearthed bamboo and wooden slips]”, in Kaogu xuebao [Acta Archaeologica Sinica], 2010, No.4, pp. 481-504.

24.“Li Yan”(biography)in 20 shiji zhongguo zhiming kexuejia chengjiu gailan: Shuxue juan [Surveys on the Achievements of the Famous Chinese Scientists in 20th Century: the Volume of Mathematics], part 1, Beijing: Kexue chubanshe, 2011, pp.46-53.

25. English Translation Edition, in Frontiers of History in China, Vol.2, no.4, Higher Education Press, Springer, Oct. 2007, pp.632-654.

26. Abbreviated English Edition (translated by DING Xiaolei), in Chinese Archaeology, Volume7, Beijing: China Social Sciences Press, 2007, pp.132-136.

 

Professional Memberships

 

2012— , member of Steering Council of Chinese Mathematical Society

2011— , vice chairman of Hebei Zu chongzhi seminar

2002-2011, member of Steering Council of Chinese Society for History of Mathematics

 

Selected Talks and Presentations

 

A. Talks in English

1. 2013, 07, Manchester, “The social background of the problems related to foodstuffs in the Nine Chapters: A study based on the unearthed documents”in Symposium “Mathematical knowledge at work in Ancient China” of “24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine”.

2. 2013, 03, Paris, “The characteristics of calculation methods in the Wucao Suanjing and the social backgrounds” (written in cooperation with CHEN Wei), presented at “Conference of cultures of computation and quantification in the ancient world” organized by SAW Project (Mathematical Sciences in the Ancient World—European Research Council Advanced Research Grant 2010) headed by Prof. Karine Chemla of CNRS—Université Paris 7.

3. 2012, 11, Guangzhou, “The foundations of the reasoning in the demonstration of Liu Hui’s principle”, presented at “Conference on Cultures of Mathematics and Logic” held in the department of philosophy, Sun Yat-Sen University.

4. 2012, 08, Kyoto, “The change of the measurement unit shi in the period of Qin and Han: a study on the basis of unearthed documents”, presented at “2012 RIMS Workshop on the Study of History of Mathematics” organized in Research Institute for Mathematical Sciences at Kyoto University.

5. 2012, 05, Paris, “Parts in Chinese mathematical texts” (together with Prof. Karine Chemla), presented at the International Conference organized by SAW Project (Mathematical Sciences in the Ancient World—European Research Council Advanced Research Grant 2010) headed by Prof. Karine Chemla of CNRS—Université Paris 7.

6. 2012, 05, Paris, “The methods for the calculation of fields and land system in the Middle Ancient Period of ChinaThe impact of Equal-Field System on the surveying of land” (written in cooperation with CHEN Wei), presented in the Conference organized by SAW Project (Mathematical Sciences in the Ancient World—European Research Council Advanced Research Grant 2010) headed by Prof. Karine Chemla of CNRS—Université Paris 7.

7. 2011, 08, Beijing, “Fangcheng: a pioneer of system of linear equations in early China”, presented in “International Conference of History of Algebra” held in Institute for the History of Natural Sciences, CAS.

8. 2008, 10, Barcelona, “The connection between Being and Nonbeing in ancient Chinese context——A research on the relationship between Zhuang Zi and Liu Hui’s proof of yangma method”, presented in “VIII International Ontology Congress”.

9. 2005, 07, Beijing, “The concept liin the literatures before 200 AD”, presented at “22nd International Congress of History of Science”.

10. 2003,03-04,Tübingen, “The ratios of several kinds of grains in ancient China: A research based on Suanshu Shu and bamboo strips of Qin [Cong suanshu shu he qinjian kan shanggu liangmi de bilü], presented at “The 3rd International Symposium on Ancient Chinese Books and Records of Science and Technology ‘Historical Foundations and New Ideas’”held at Tübingen, Germany.

11. 2001, 10, Hongkong, “Shuihudi’s bamboo strips of Qin dynasty and mathematics in Pre-Qin Period]”, presented at “9th International Conference on the History of Science in China” held at City University of Hongkong.


B. Talks in Chinese

1. 2013, 05, Beijing, “Chutu jiandu kaiqi zhongguo gudai shuxue shijie de damen [The unearthed bamboo and wooden strips are opening the door of the ancient world of mathematics in China], presented at National Library of China.

2. 2011, 10, Beijing, “Mo Zi zhong li gainian de tezheng yu pushi yiyi” [The features and universal significance of the concept ‘li’ in Mo Zi]”, presented in the “Mo Zi sixiang de pushixing yu dangdaixing” xiaoxing guoji yantaohui [“Contemporary Significance and Universality of the Thought of Mo Zi” round-table workshop held at the Institute for Advanced Humanistic Studies of Beijing University.

3. 2009, 05, Beijing, “Cong Mo Zi kan xianqin shiqi de jihe zhishi [Geometrical knowledge of Pre-Qin Period: A view based on the study of Mo Zi]”, presented in the “International Conference of Mathematics Mechanization——In Honor of Professor of Wen-Tsun Wu’s Ninetieth Birthday” held at Key Laboratory of Mathematics Mechanization, CAS, China.

4. 2008, 05, Kaohsiung (Gaoxiong), “Chutu jiandu yu zhongguo zaoqi shuxueshi [The unearthed bamboo and wooden strips and the history of mathematics in early China]”, presented in the “2008 International Conference on Humanities and Social Sciences: Pluralism, Trends and Interconnections” held at I-Shou University.

5. 2004, 08, “Xianqin shuxue sixiang de liangzhong qingxiang [Two trends of mathematical thought in Pre-Qin Period], presented at the “Suanshu shu yu xianqin shuxue guoji yantaohui [International Conference on the Suanshu Shu and Pre-Qin Mathematics]” held at Institute for the History of Natural Sciences, CAS.

6. 2000, 08, Beijing, “Shuihudi qinjian yu xianqin shuxue [Shuihudi’s bamboo strips of Qin dynasty and mathematics in Pre-Qin Period]”, presented at “Diliujie zhongguo kexue jishu shi xuehui daibiao dahui [6th Congress of Chinese Society for the History of Science and Technology]”.

7. 1998, 08, Wuhan, “Mojia mingjia de bukefenliang sixiang yu yundong guan [Ideas of indivisible and motion among Mohist and Logician Schools]”, presented at “Shuxue sixiang de chuanbo yu biange: Bijiao yanjiu guoji xueshu taolunhui [International Colloquium on Transmission and Transformation of Mathematical Thought: A Comparative Approach]” held at Central China Normal University.

8. 1996, 01, Shenzhen, “Mingjia de wuxian sixiang [The ideas of infinity of Logician School]”, presented at “Diqijie guoji zhongguo kexueshi huiyi [7th International Conference on the History of Science in China]” held at Shenzhen University.

 

Contact

 

Address: Institute for the History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences,

55 Zhong-Guan-Cun East Road

Beijing, 100190, China

Email: dahaizou@163.com

Phone number : ( 86) (10)57552552